Regulamin

Strony modify.com.pl (“Regulamin”)

Odwiedzając Stronę lub korzystając z niej należy zapoznać się i przestrzegać warunków zawartych w niniejszym Regulaminie. Jeśli nie akceptujesz jego postanowień, prosimy opuść Stronę.


Witamy na stronie modify.com.pl (“Strona”)

Modify Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Odkrytej 51B/4 03-140 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000655053, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 5242817233, REGON: 366076525 (dalej zwana „Modify®”) oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@modify.com.pl, jest właścicielem i Administratorem Strony, zapewnia zawartość oraz usługi dostępne na Stronie zgodnie z poniższymi warunkami.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  • zasady funkcjonowania, warunki składania Zamówień na Produkty dostępne na Stronie, czas i zasady realizacji Zamówień, warunki i formy płatności, tryb i sposób anulowania Zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji,
  • zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach Strony, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).
 2. Niniejszy Regulamin stanowi kompletną i wyłączną treść umowy zawartej pomiędzy Stronami na czas nieokreślony, w zakresie korzystania ze Strony i usług świadczonych drogą elektroniczną.

 3. Modify® jest także podmiotem odpowiedzialnym za realizację Zamówień oraz za wszystkie czynności i procesy związane z obsługą Zamówienia, wysyłką Produktów, a także obsługą Klienta (w tym z obsługą reklamacji, zwrotów Produktów, zwrotów środków wpłaconych przez Klientów oraz wszelkich postępowań prowadzonych z tytułu niezgodności Towaru z umową).

§2 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Strony.
 2. Sprzedawca – Modify Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 3. Administrator – Modify Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 4. Strona – strona internetowa Sprzedawcy (Administratora) umożliwiająca dokonywanie zakupów uwidocznionych na niej Produktów, dostępna pod adresem internetowym https://modify.com.pl/.
 5. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Strony (w tym również Konsument).
 6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane na Stronie wraz z opisami (na wyszczególnionych podstronach Strony) w formie zaproszenia do składania ofert. Informacje o produktach zamieszczone na Stronie nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Ceny podane na Stronie dotyczą wyłącznie Produktów kupowanych za jej pośrednictwem.
 7. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem Strony.
 8. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Stroną w związku z charakterem sprzedawanych Produktów lub prowadzeniem Strony.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – Strony.
 10. Strony – Sprzedawca i Klient.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Strony, stanowiące ofertę zakupu.
 12. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z usług Strony w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Formularz zamówienia – formularz dostępny na Stronie umożliwiający złożenie Zamówienia.
 15. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy Towarów:
  1. firma kurierska;
  2. Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie;
 16. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.

§3 Ogólne warunki zawierania Umowy sprzedaży

 1. Korzystanie ze Strony, w tym z konta użytkownika oraz dokonywanie zakupów wymaga posiadania adresu e-mail oraz sprawnych technicznie urządzeń z dostępem do Internetu oraz spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych przez system komputerowy stosowany przez klienta:
  • posiadanie aktualnej wersji jednej z następujących przeglądarek internetowych:
   • Chrome w wersji 61 lub wyższej,
   • Safari w wersji 11 lub wyższej,
   • Firefox w wersji 56 lub wyższej,
   • Opera w wersji 47 lub wyższej,
   • Edge w wersji 41 lub wyższej;
  • włączona obsługa protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL (lub TLS);
  • niektóre funkcje Strony internetowej mogą również wymagać włączonej obsługi cookies, JavaScript;
  • w niektórych przypadkach może być wymagane także wykorzystanie protokołu HTTPS;
  • minimalna rozdzielczość: 1280 x 800;
  • zainstalowana wtyczka Flash Player;
  • akceptacja plików cookies.
 2. Techniczny sposób świadczenia usług może ulec zmianie, jednak nie będzie to miało wpływu na prawa i obowiązki użytkowników Strony ani nie spowoduje pogorszenia jakości świadczonych usług.
 3.  Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem (np. możliwością otrzymywania spamu, narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware, wirusy, możliwość narażenia na tzw. cracking i phishing (pozyskiwanie poufnych informacji) oraz tzw. sniffing (przechwytywanie poufnych informacji), zagrożenia związane z piractwem). Modify® podejmuje środki zmierzające do zminimalizowania tego ryzyka, w szczególności zabezpieczenia serwerów, połączeń i Strony. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, następują za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Niemniej jednak nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie niebezpieczeństwa.
 4. Korzystający ze Strony uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z niej zgodnie z jej przeznaczeniem.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia na Stronie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 6. Wszystkie Produkty oferowane na Stronie są nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Modify® dokłada wszelkich starań, aby udostępniane na Stronie dane były wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Modify® przed podjęciem decyzji o zakupie.
 8. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Modify Sp. z o.o. z/s w Warszawie. Miejscem realizacji umowy jest wskazany przez Kupującego adres dostarczenia towaru.
 9. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w jej zawartość lub jej elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jej przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Strony jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. oraz umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.
 10. Strona w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Strony z infrastrukturą techniczną Klienta.
 11. Przeglądanie asortymentu Strony oraz samodzielne składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Strony nie wymaga rejestracji.

§4 Konsumenci

 1. Regulamin respektuje wszelkie uprawnienia konsumenckie przyznane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli jakiekolwiek zapisy mogą być interpretowane w sposób sprzeczny z ustawami chroniącymi interesy Konsumentów, pierwszeństwo ma każdorazowo wykładnia zgodna z w/w. W razie niedającej się pogodzić sprzeczności postanowień Regulaminu z w/w przepisami prawa, zapisy Regulaminu zastępowane są przez odpowiednie normy prawne.
 2. Użytkownik może rozwiązać niniejszą umowę i usunąć konto w dowolnej chwili bez podania przyczyny. W celu jej rozwiązania i usunięcia konta, użytkownik powinien skontaktować się e-mailowo lub telefonicznie z Modify® – w wyniku rozwiązania umowy konto użytkownika zostanie niezwłocznie usunięte.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, konto użytkownika zostanie usunięte. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub jej rozwiązanie (usunięcie konta) pozostaje bez wpływu na realizację umów sprzedaży zawartych uprzednio za pośrednictwem Strony.
 4. W przypadku likwidacji Strony lub zaprzestania świadczenia usług poprzez konto Użytkownika, Modify® zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W takim przypadku, Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadomienie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Po upływie powyższego terminu jego konto zostanie usunięte.
 5. Modify® ma prawo dokonać z ważnych przyczyn zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności w celu dostosowania ich do przepisów lub praktyki stosowania prawa lub dostosowania do zmian technicznych. O ewentualnych zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomione na adres e-mail podany w procesie rejestracji z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni. W razie braku zgody na zmianę, użytkownicy mogą rozwiązać umowę i/lub usunąć konto.
 6. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Regulaminu, prosimy o kontakt mailowy na adres kontakt@modify.com.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem +48 579 512 342.

§5 Zamówienia

 1. Zamówienia za pośrednictwem Strony można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego Dnia roboczego. Sprzedawca dopuszcza możliwość czasowego zawieszenia działalności Strony w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.
 2. Strona umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia Produktów. Klient składa Zamówienie, wskazując na Produkty, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „Zamawiam”/”Wybieram”. Klient zostaje przeniesiony do Formularza zamówień, w którym podaje informacje niezbędne do zrealizowania Zamówienia:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres, na jaki przedmiot Zamówienia ma być dostarczony oraz opcjonalnie dane niezbędne do wystawienia faktury,
  3. e-mail, który jest obsługiwany przez Klienta,
  4. nr telefonu do ewentualnego kontaktu odnośnie zrealizowania Zamówienia
  5. sposób płatności.
 3. W celu zakończenia procesu Zamówienia, Klient powinien postępować zgodnie z pojawiającymi się na ekranie wskazówkami.
 4. Kupujący zostanie poinformowany po wypełnieniu Formularza zamówienia o całkowitej wartości Zamówienia, łącznie z kosztem wysyłki i płatności. Po weryfikacji poprawności w/w informacji, Kupujący akceptuje je poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, co jest jednoznaczne ze złożeniem Zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia.
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, która zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  2. oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,
  3. oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty),
  4. link do niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku podania nieprawdziwych danych Strona ma prawo odstąpić od realizacji Zamówienia powiadamiając o tym Klienta.
 7. Realizacja Zamówienia płatnego za pobraniem rozpoczyna się w terminie 4 Dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 8. W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa, Strona może zaproponować Klientowi:
  1. anulowanie całości Zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Strona będzie zwolniona z obowiązku realizacji Zamówienia);
  2. anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Strona będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  3. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne;
  4. podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na Zamówienie Produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem Zamówienia na kilka wysyłek).
 9. W przypadku braku u Sprzedawcy lub na Stronie zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, Strona poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail podany podczas rejestracji w terminie 4 Dni roboczych, licząc od daty zawarcia umowy.
 10. Realizacja Zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu przez Modify® należności za Towar. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Modify® lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Przelewy24) w terminie 4 Dni roboczych od złożenia Zamówienia, spowoduje anulowanie Zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć Zamówienie.

§6 Ceny produktów i koszty przesyłki

 1. Wszystkie kwoty podane na Stronie są cenami brutto podanymi w złotych polskich (opcjonalnie EUR). Podane ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 2. Prezentowane na Stronie ceny są dla Stron wiążące w chwili składania przez Klienta Zamówienia.
 3. Modify® zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się na Stronie, wprowadzania nowych Towarów i Usług dodatkowych do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób trzecich, które zawarły Umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Stronę przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania. Strona zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów z oferty bez uprzedzenia.
 4. Koszt wysyłki prezentowany jest dopiero przy składaniu Zamówienia w “Koszyku” oraz przy wypełnianiu Formularza zamówienia. Obliczany jest automatycznie po uzupełnieniu pól dotyczących adresu. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych Produktów i ponosi je Klient.
 5. Strona nie ponosi odpowiedzialności za odesłanie do Właściciela Zamówienia bez względu na przyczynę. W takim przypadku Kupujący zobowiązany będzie do poniesienia dodatkowych kosztów przesyłki wynikających z jej odesłania, a w przypadku kolejnej wysyłki ponownego kosztu wysyłki.
 6. Strona nie odpowiada za zobowiązania podatkowe i inne obowiązki związane z wysyłką za granicę Polski. Kupujący odpowiada za płatność podatków i realizację innych obowiązków w kraju, z którego zamawia Produkt.
 7. Modify® zastrzega sobie prawo do organizowania promocji. Zasady takich promocji, w tym liczby produktów, będą określane w osobnych warunkach promocji.
 8. Umowę sprzedaży zawiera się w języku polskim oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu stanowiącymi jej integralną część.

§7 Płatność, termin i sposoby Dostawy

 1. Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawi dowód zakupu: paragon lub fakturę VAT. Akceptując niniejszy Regulamin, Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: paragony, faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularze. Zgoda ta obejmuje również wystawianie i przesyłanie dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej.
 2. Płatność za zamówiony Towar następuje, w sposób wybrany przez Kupującego w formularzu Zamówienia w jeden z następujących sposobów:
  1. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy w walucie polskiej lub Euro:
   1. rachunek złotówkowy (PLN): Bank Zachodni WBK, numer rachunku: 88 1090 2750 0000 0001 3388 6323.
   2. rachunek walutowy (EUR): Bank Zachodni WBK, numer rachunku: 35 1090 2750 0000 0001 3388 6695.
  2. W przypadku wyboru przelewu tradycyjnego jako sposobu płatności, należy użyć numeru Zamówienia jako tytułu płatności.
  3. elektronicznie za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie https://www.przelewy24.pl. W takim przypadku rozliczenia transakcji płatności internetowych przeprowadzane są przez:
   DialCom24 sp. z o.o.
   60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15
   NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
   Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł
   PayPro SA
   60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15
   NIP 779-236-98-87, REGON 301345068
   Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł
   pod adresem strony internetowej: https://www.przelewy24.pl.
  4. za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 3. Jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Modify® zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 Dni roboczych od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych poniżej.
 4. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju. Nie jesteśmy w stanie realizować zamówień na adres skrytki pocztowej. W przypadku podania jako adresu do dostawy adresu skrytki pocztowej, Zamówienie zostanie anulowane, chyba że klient poda inny adres dostawy. Klient zostanie poinformowany o konieczności podania innego adresu do dostawy oraz o ewentualnym anulowaniu zamówienia z powyższych przyczyn. Modify® może odmówić realizacji Zamówienia poza granice kraju bez podania przyczyny z jednoczesnym obowiązkiem zwrotu zapłaty Klientowi na jego rachunek bankowy, z którego dokonał przedpłaty za złożone Zamówienie.
 5. Towar wysyłany jest przez Sprzedawcę pod adres wskazany przez Kupującego w Formularzu zamówienia za pomocą Dostawcy. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, rodzaju płatności oraz kraju, do którego Zamówienie ma być dostarczone. Koszty dostawy wskazane są również na Stronie przy poszczególnych Produktach podczas składanie Zamówienia.
 6. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Modify® nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 7. Zamówienia są realizowane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 Dni roboczych, z zastrzeżeniem terminów realizacji wybranego przez Kupującego Dostawcy licząc od dnia zawarcia umowy. Przy wyborze opcji płatności „Przelew bankowy” lub „Przelewy24” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Modify®, który zwykle wynosi 1-2 Dni roboczych.
 8. Modify® może zamieścić na stronie internetowej Strony przedstawiającej dany Produkt informację o liczbie Dni roboczych w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem Zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu Zamówienia do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Produktów.
 9. Termin dostarczenia Zamówienia uzależniony jest od kraju, do jakiego następuje wysyłka. Może się on wahać od 1 do 21 Dni roboczych.
 10. Przed odebraniem przesyłki od Dostawcy należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności Dostawcy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie, ale nie stanowi czynnika decydującego.

§8 Reklamacje i odpowiedzialność Modify®, za wady produktów

 1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy.
 2. Modify® obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad. W przypadku niezgodności Produktów z Umową (np. gdy Produkty otrzymane przez Klienta są uszkodzone lub posiadają inne wady), stosuje się zasady dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi, określone w Kodeksie cywilnym. W takiej sytuacji Klient może złożyć reklamację.
 3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji uregulowanych powyżej, Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi za wady Towaru opisanych w art. 556 -576 Kodeksu cywilnego. Modify® zastrzega modyfikację powoływanych przepisów w ten sposób, że uprawnienia odnośnie rękojmi za wady towarów używanych wygasają z upływem roku – od daty jego wydania. Wyżej wymienionych przepisów Kodeksu cywilnego (rękojmi za wady) nie stosuje się w przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej. Roszczenia z tytułu rękojmi przedawniają się w terminach określonych w przepisach prawa, w szczególności w art. 568 Kodeksu cywilnego.
 4. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał – na podstawie przepisów dotyczących rękojmi za wady – wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu Dni roboczych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Kupujący ma prawo złożyć odwołanie od stanowiska Sprzedawcy, w którym odniesie się do sposobu usunięcia wady oraz argumentów za nim przemawiających. Sprzedawca odpowie na odwołanie w terminie 14 Dni roboczych od dnia jego otrzymania.
 5. Reklamacje wraz z dowodem zakupu tego Produktu od Modify® mogą być zgłaszane na piśmie i wysłane na adres Modify® lub drogą mailową na adres e-mail Modify®. W reklamacji prosimy dokładnie opisać niezgodność Produktów (np. opisać zauważone wady produktu). W reklamacji należy również wskazać dane kontaktowe oraz załączyć kopię dokumentu zakupu (np. paragon, faktura VAT) dokumentującego zakup Produktów, których dotyczy reklamacja (pomocne może być również podanie numeru zamówienia).
 6. O wynikach reklamacji Klient zostanie poinformowany w terminie 14 dni na dane kontaktowe wskazane w treści reklamacji. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia kompletnej reklamacji do Sprzedawcy. W przypadku braku informacji zwrotnej ze strony Sprzedawcy w wyżej określonym terminie, uznaje się, że żądanie z rękojmi zostało uznane za uzasadnione.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wadliwe Produkty zostaną niezwłocznie wymienione na pełnowartościowe lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, (np. niedostępność produktów) Modify® zwróci należność za reklamowane produkty w terminie 14 Dni roboczych od daty otrzymania od Klienta zwrotu wadliwego Produktu, który zobowiązany jest zwrócić w całości lub części na adres Modify®. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.
 8. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego produktu Klientowi. Jeżeli określony przez producenta termin przydatności danego produktu kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady tych produktów stwierdzone przed upływem tego terminu.
 9. Modify® nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§9 Odstąpienia od umowy – pouczenie dla konsumentów

 1. Z wyjątkiem przypadku wskazanego w paragrafie 9.12. niniejszego Regulaminu, Klient ma ustawowe prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Klient (lub inna osoba wskazana przez Klienta do odbioru w jego imieniu) weszła w posiadanie zamówionych Produktów.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Wzór formularza o odstąpienia od Umowy do Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, stanowi załącznik nr 1 załączony do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu przez Klienta od Umowy może zostać złożone na następujący adres: Modify Sp. z o.o., ul. Odkryta 51B/4, 03-140 Warszawa lub na adres email kontakt@modify.com.pl. Koszty przesłania oświadczenia nie podlegają zwrotowi.
 4. Uprzejmie prosimy o podanie w oświadczeniu o odstąpieniu danych kontaktowych (imienia i nazwiska Klienta oraz jego adresu), daty odbioru produktów oraz stwierdzenia, że odstępują Państwo od umowy. Pomocne będzie również podanie numeru zamówienia, od którego Państwo odstępują, ale nie jest to obowiązkowe. Prosimy o własnoręczne podpisanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesłanego w formie papierowej.
 5. Prawo zwrotu, o którym mowa w ustępie 9.1 Regulaminu, przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi.
 6. W przypadku, gdy Klient odstępuje od umowy na zasadach określonych powyżej (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), jest zobowiązana do odesłania Modify® otrzymanych Produktów (niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy) na adres Modify®. Bezpośrednie koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi lecz ponosi je Klient. Do zachowania terminu 14-dniowego wystarczające jest wysłanie produktu przed upływem terminu, na wskazany powyżej adres.
 7. W przypadku realizacji prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z podanymi wyżej zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), Umowę uważa się za niezawartą. Wszelkie płatności otrzymane od Klienta zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (ale zwracamy uwagę, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności w sytuacji opisanej w punkcie 8 poniżej). Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym wypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem wpłaconej kwoty. Po dokonaniu zwrotu wysyłamy do Klienta e-mail z powiadomieniem o dokonaniu zwrotu. Zwrot płatności obejmuje wszystkie kwoty zapłacone przez Klienta (w tym koszty dostawy produktów do Klienta, jeśli zostały przez niego opłacone), za wyjątkiem jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy produktów, innego niż najtańszy oferowany przez Modify® (w takim przypadku zwracamy kwotę odpowiadającą kosztom najtańszego sposobu dostawy).
 8. Ważność i skuteczność złożonego przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie jest uzależniona od dokonania przez niego zwrotu otrzymanych produktów. Modify® może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania Produktu.
 10. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy zgodnie z podanymi w niniejszym punkcie zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia) zwrotowi na rzecz Modify® podlega całość produktów otrzymanych przez Klienta, w tym także produkty stanowiące element sprzedaży promocyjnej, przekazane Klientowi jako nierozłączny element transakcji sprzedaży zrealizowanej za pośrednictwem naszej Strony. Obowiązek zwrotu nie dotyczy produktów, które nie zostały przez Klienta zamówione.
 11. Powyższe postanowienia stosuje się wyłącznie do zakupów dokonanych online za pośrednictwem Strony oraz z zastrzeżeniem art. 9.12.
 12. Informujemy, że znaczna część produktów sprzedawanych za pośrednictwem Strony po otwarciu opakowania nie może zostać zwrócona ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (dotyczy to np. środków spożywczych, suplementów diety). W przypadku takich produktów, jeżeli zostały dostarczone Państwu w zamkniętym opakowaniu i jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu, określone powyżej prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje zgodnie z art. 38 pkt 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§10 Zwrot produktu – Gwarancja Satysfakcji

 1. Niezależnie od określonego w paragrafie 9 powyżej prawa odstąpienia od umowy, Modify® dodatkowo przewiduje możliwość dokonania zwrotu produktu niespełniającego Państwa oczekiwań, zakupionego za pośrednictwem Strony, na określonych poniżej zasadach (dalej: “Zwrot produktu”). Możliwość zwrotu obejmuje również Produkty, o których mowa w punkcie 9.12. (tj. produkty, w przypadku których nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy) oraz produkty, które nie zostały w żaden sposób naruszone po ich dostarczeniu (brak fizycznego naruszenia ochronnego otwarcia zabezpieczającego Produkty, w tym słoiczki z kapsułkami oraz papierowe opakowania, w których mogą one być umieszczone) i jednocześnie nie spełniają Państwa oczekiwań. Przewidziana powyżej możliwość Zwrotu Produktu stanowi dodatkową funkcjonalność zapewnianą przez Modify® w ramach gwarancji satysfakcji Klientów – nie jest ona narzucona przez przepisy prawa, ale wynika wyłącznie z decyzji Modify®.
 2. W celu skorzystania z przewidzianej w punkcie 10.1. możliwości zwrotu produktu należy skontaktować się z Modify® wysyłając e-maila na adres kontakt@modify.com.pl.
 3. Możliwość zgłoszenia zwrotu Produktu przysługuje w ciągu 30 dni od jego dostarczenia Klientowi. Klient zobowiązany jest do odesłania nam Produktu na swój koszt w ciągu 14 dni od zgłoszenia zwrotu na adres Modify Sp. z o.o., ul. OdkrytA 51B/4, 03-140 Warszawa. Koszty odesłania Produktu nie podlegają zwrotowi.
 4. W przypadku skorzystania z możliwości zwrotu Produktu, płatności otrzymane od Klienta zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 14 dni od zgłoszenia zwrotu, przy czym Modify® zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanych Produktów i stwierdzenia ich kompletności a także fizycznego braku naruszenia ochronnego otwarcia zabezpieczającego Produkty (w tym papierowych opakowań, w których mogą one być umieszczone). Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. Po dokonaniu zwrotu płatności wysyłamy do Klienta e-mail z powiadomieniem o dokonaniu zwrotu. Zwrot płatności obejmuje wszystkie kwoty zapłacone przez Klienta (w tym koszty dostawy Produktów do Klienta, jeśli zostały przez niego opłacone), za wyjątkiem jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy produktów, innego niż najtańszy oferowany przez Modify® (w takim przypadku zwracamy kwotę odpowiadającą najniższemu kosztowi sposobu dostawy).
 5. W przypadku skorzystania z możliwości Zwrotu produktu, zwrotowi na rzecz Modify® podlega całość Produktów otrzymanych przez Klienta, w tym także Produkty stanowiące element sprzedaży promocyjnej, przekazane Klientowi jako nierozłączny element transakcji sprzedaży zrealizowanej za pośrednictwem naszej Strony. Obowiązek zwrotu nie dotyczy Produktów, które nie zostały przez Klienta zamówione.

§11 Ochrona danych osobowych

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, z chwilą złożenia zamówienia w zakresie niezbędnych do realizacji płatności elektronicznych związanych z Zamówieniem przez serwis Przelewy24 w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.). Zgodnie z ww. ustawą, Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie elektronicznej lub pisemnej na adres Modify® wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Modify® danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta na Stronie lub w procesie korzystania ze Strony, w tym dokonywania na niej zakupów. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Modify® danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Stronę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów na Stronie.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Modify® w następujących celach:
  1. w związku z koniecznością realizacji Umowy sprzedaży na podstawie Zamówienia złożonego na Stronie przez Klienta;
  2. w związku z rejestracją konta Klienta na Stronie;
  3. w związku z obsługą reklamacji i Zwrotów towarów wynikających z zawartej Umowy sprzedaży;
  4. dla potrzeb technicznych i statystycznych Modify®;
  5. dla potrzeb marketingowych;
  6. w celu wysyłania Newslettera, w tym informacji handlowych, po wcześniejszej zgodzie Klienta.
 4. Modify®  jest uprawniona do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych wyłącznie podmiotom do tego uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Strona wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Strona zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
 6. Strona wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

§12 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu zamówienia lub poprzez Stronę. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny Modify® (Newsletter).
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do Administratora danych lub klikając w link dezaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

§13 Postanowienia końcowe

 1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Modify® nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 2. Różnice pomiędzy wizualizacją Produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem Produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Modify® znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Stronę wyłącznie dla celów informacyjnych.
 4. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Stronę są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 5. Właściciel zwraca uwagę, że Strona zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona na Stronie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Stronę zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Strony lub osoba odwiedzająca Stronę ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 6. O każdej zmianie Regulaminu Modify® zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Strony wysyłając im elektroniczną wiadomość na adres e-mail podane podczas rejestracji lub zapisu do Newslettera, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, z późn. zm.).
 9. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów – Klientów będącymi Konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 10. Do niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego i zgodnie z nimi powinien być on interpretowany.
 11. W razie zaistnienia sporu Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. poprzez zawezwanie do próby ugodowej lub skorzystanie z mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do tych procedur można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl.
 12. Ponadto w razie sporu Użytkownik ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy ODR (ang. online disputes resolution – rozwiązywanie sporów przez Internet) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Na potrzeby korzystania z Platformy ODR należy wskazać następujący adres e-mail kontakt@modify.com.pl
 13. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami – spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 14. Adresem Sprzedawcy i Administratora do korespondencji jest adres wskazany na wstępie Regulaminu.
 15. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:
  1. Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od  umowy zgodny z załącznikiem do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
  2. Załącznik nr 2: Polityka prywatności dostępna pod adresem: https://modify.com.pl/polityka-prywatnosci/).
 16. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 16.10.2017 r.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) –

Adresat: Modify Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Odkrytej 51B/4, 03-140 Warszawa, adres e-mail: kontakt@modify.com.pl.

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*)niepotrzebne skreślić –

JAK DZIAŁA ?

Skóra jest jak zwierciadło.

Włosy i paznokcie to wizytówka każdej Kobiety!

 

Kiedy Twój organizm jest w dobrej formie, promieniejesz. Ale jeśli stresujesz się lub masz problemy zdrowotne, cera traci blask a na twarzy pojawiają się niedoskonałości. Modify Femibra przywróci Twojej skórze zdrowy, piękny wygląd i pomoże Ci zadbać o siebie od wewnątrz.

 

NATURALNY NUTRIKOSMETYK

Modify Femibra to nutrikosmetyk, czyli kosmetyk zamknięty w kapsułkach. Wszystkie składniki są skrupulatnie dobrane i w 100% naturalne.

Każda kapsułka zawiera unikalną formułę: kolagenu rybiego, kwasu hialuronowego, MSM, witamin, ekstraktów z roślin… i tyle, bez zbędnych dodatków ;)

 

SKŁAD

Zawartość składników w przeliczeniu na zalecaną dzienną porcję do spożycia (1-2 kapsułki):

SkładnikZawartość w 1 kapsułce (%RWS*)Zawartość w 2 kapsułkach (%RWS*)
hydrolizat kolagenowy NatiCol®150 mg300 mg
ekstrakt 4:1 z nasion kopru włoskiego (Foeniculum vulgare Mill.)50 mg100 mg
ekstrakt z nasion lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum), w tym:
lignany
40 mg (4 mg)80 mg (8 mg)
ekstrakt 4:1 z szyszek chmielu (Humulus lupulus)30 mg60 mg
ekstrakt 4:1 z nasion kozieradki pospolitej (Trigonella foenum-graecum L.)10 mg20 mg
ekstrakt 4:1 z ziela czerwonej koniczyny (Trifolium pratense L.)10 mg20 mg
ekstrakt z dzikiej róży (Rosa canina), w tym: witamina C21,43 mg (15 mg (18,75%))42,86 mg (30 mg (37,5%))
witamina E5 mg (41,67%)10 mg (83,33%)
kwas hialuronowy30 mg60 mg
kwas foliowy100 micro g (50%)*200 micro g (100%)*

ZDS* – zalecane dzienne spożycie

 

KOLAGEN

Zastosowaliśmy NatiCol® – najlepiej przyswajalny francuski kolagen. Dzięki swojej jakości i naturalności likwiduje stany zapalne, spowalnia procesy starzenia się, ujędrnia skórę a także pomaga w pozbyciu się cellulitu. NatiCol® neutralizuje wolne rodniki i czynniki endogenne uszkadzające komórki skóry właściwej. Nawilża skórę od środka zapewniając jej elastyczność. Działa regenerująco na włosy i paznokcie.

 

KWAS HIALURONOWY

Nawilża skórę i dba o odpowiedni stan włókien kolagenowych. Jego synergia z kolagenem stymuluje bezpośrednio wzrost pęcherzyków fosfolipidowych. Dzięki temu biust staje się naturalnie jędrny i nabiera naturalnego kobiecego owalu. Uzyskasz delikatny efekt PUSH-UP bezpiecznie i naturalnie, bez skutków ubocznych.

 

MSM

Poprawia kondycję, regeneruje i odbudowuje płytkę paznokci. Pobudza do szybszego porostu i wygładza włosy nadając im blasku. Dzięki MSM skóra staje się gładka, aksamitna i elastyczna, a drobne przebarwienia znikają.

 

WITAMINY

Kompleks użytych w kapsułkach witamin wpływa na promienny wygląd Twojej skóry. Witamina E odżywia, nawilża i natłuszcza skórę zapobiegając wiotczeniu oraz usuwa wolne rodniki przez co skóra pozostaje dłużej w dobrej kondycji. Witamina C pozyskiwana z dzikiej róży stymuluje syntezę kolagenu, a przez usuwanie wolnych rodników opóźnia procesy starzenia. Zawarte w niej kwasy owocowe poprawiają dodatkowo stan i koloryt skóry. Dodatkowo zapobiega pękaniu naczynek krwionośnych.

 

EKSTRAKTY ROŚLINNE

Użyliśmy fitoestrogenów, czyli naturalnie występujące w przyrodzie “odpowiedniki” kobiecych hormonów, które pobudzają organizm do produkcji kolagenu. Nasiona kozieradki wzmacniają włosy, zapobiegają ich wypadaniu i stymulują wzrost nowych kosmyków, tzw. baby hair. Czerwona koniczyna działa przeciwobrzękowo przy nadmiernym gromadzeniu się wody w organizmie.
Ekstrakty z kopru włoskiego i szyszek chmielu działają antyoksydacyjnie, chroniąc DNA, tłuszcze i proteiny znajdujące się w komórkach. Len zwyczajny wspomaga regularną pracę jelit i lepsze trawienie. Kwas foliowy reguluje wzrost i funkcjonowanie wszystkich komórek a także działa uspokajająco.

 

NAMACALNE EFEKTY

Już po 3 tygodniach większość kobiet zauważa dobroczynne efekty działania składników. Po pełnej 3- miesięcznej kuracji, Twoja skóra będzie promienna i jędrna, włosy wzmocnią się i nabiorą blasku, a paznokcie staną się znacznie mniej łamliwe.

Gładka i dobrze napięta skóra.

Mocne włosy i paznokcie.

Promienny wygląd.

Potwierdza to aż 98% badanych klientek.

2 kapsułki dziennie popijając szklanką wody – tyle wystarczy, byś mogła cieszyć się zdrową, piękną skórą oraz mocnymi włosami i paznokciami. Pamiętaj, że składamy się w 60% z wody, a więc nawadniaj się ciągu dnia ;)

 

REGULARNOŚĆ

Modify Femibrę stosuj regularnie przez 6 do 12 tygodni. Po tym czasie możesz zrobić sobie przerwę i znów wrócić do suplementacji. Przerwa jednak nie jest jednak wymagana, ponieważ dzięki naturalności składu możesz stosować Modify Femibrę codziennie!

Korzystamy z dostępnej wiedzy by w możliwie najlepszy sposób zatroszczyć się o Ciebie od wewnątrz. Modify Femibra to idealne rozwiązanie dla kobiet, które chcą zadbać w zdrowy sposób o piękny wygląd skóry, włosów i paznokci także od wewnątrz. Wydobądź z siebie naturalne piękno!