fbpx

Centrum informacji oraz pomocy

Znajdź odpowiedzi na pytania

Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie witryną https://modify.com.pl obsługiwaną przez Modify® Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Traktujemy kwestie poufności i ochrony danych bardzo poważnie oraz stosujemy się do obowiązujących krajowych i europejskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W niniejszej Polityce Prywatności i plików cookies witryny modify.com.pl, przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych, w szczególności dot. rodzajów danych, które możemy gromadzić i sposobu, w jaki z nich korzystamy a także wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analitycs, Google Adwords, Instagram, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej.

§1 Informacje ogólne

 1. Administratorem wszelkich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony (https://modify.com.pl) jest Modify® Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Odkryta 51B/4, 03-140 Warszawa), e-mail: [email protected], zwana w dalszej części Polityki prywatności „Administratorem”.

   

 2. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy stron internetowych i wszystkich podstron dostępnych pod adresem https://modify.com.pl – zwanych dalej “Stroną”. Korzystanie z usług w/w stron internetowych Strony – w szczególności poprzez składanie Zamówień – oznacza zgodę na powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym poniżej.

   

 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  • Państwa zgoda – dane zbierane przy użyciu plików cookies;
  • Zawarcie i wykonanie Umowy – założenie Konta użytkownika i korzystanie z niego oraz składanie i realizacja Zamówień na produkty za pośrednictwem Strony;
  • Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – prowadzenie przez Administratora działalności marketingowej (w szczególności reklama swoich produktów) oraz zabezpieczenie interesów Administratora na wypadek dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem z witryny lub związanych ze sprzedażą prowadzoną za pośrednictwem Strony.

    

 4. Administrator zapewnia wszystkim Kupującym i użytkownikom realizację uprawnień wynikających z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności: prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

   

 5. Administrator chroni przede wszystkim bezpieczeństwo udostępnionych mu danych, w tym przed dostępem osób nieupoważnionych, m.in. poprzez wdrożone środki o charakterze technicznym oraz organizacyjnym. Można je realizować poprzez kontakt z Administratorem podanym na wstępie Regulaminu, celem uzyskania stosownych informacji lub złożenia oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych.

   

 6. Administrator zbiera informacje dobrowolnie podane przez Państwa podczas korzystania ze Strony, informacje związane z zamówieniami na nasze Produkty (np. historia zakupów) oraz informacje dotyczące Państwa aktywności na naszej Stronie.

   

 7. Podstawowymi i niezbędnymi do założenia konta danymi zbieranymi przez Administratora jest Państwa adres e-mail. W przypadku dokonania zakupu za pośrednictwem Strony wymagane będzie podanie także innych danych, w szczególności danych teleadresowych – podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony.

   

 8. Administrator może gromadzić także automatyczne informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) oraz inne dane związane z korzystaniem przez Państwa ze Strony (np. oglądane Produkty). Powyższe dane osobowe mogą zostać poddane automatycznemu przetwarzaniu mającemu na celu uzyskanie informacji o preferowanych przez Państwa materiałach reklamowych, produktach, promocjach oraz wydarzeniach, aby lepiej dostosować kierowane do Państwa przez Administratora działania reklamowe i promocyjne. Administrator wykorzystuje do zbierania ww. danych również pliki cookies.

   

 9. Dane wpisane do Formularza zamówienia lub zapis do Newslettera powinny dotyczyć wyłącznie użytkownika, który dokonuje zakupu na Stronie lub wyraża chęć zapisania się do Newslettera i być zgodne z prawdą. Adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia lub zapisu do Newslettera jest adresem do doręczeń wszelkich informacji użytkownikowi koniecznych do realizacji Umowy o świadczenie usług za pomocą Strony.

   

 10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do osobistego Konta użytkownika w razie naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszej Polityki prywatności.

   

§2 Zakres zbieranych danych

 1. Za pośrednictwem Strony – w ramach zawierania Umów sprzedaży, zbierane są następujące dane osobowe: imiona i nazwiska, adresy e-mail, adresy korespondencyjne, numery telefonów. W przypadku przedsiębiorców również nazwa firmy i NIP.

   

 2. Wszystkie w/w dane osobowe zbierane są w celu realizacji umów, których stroną jest osoba, której dane dotyczą, a także wywiązywania się przez Sprzedawcę ze swoich obowiązków ustawowych względem swoich kontrahentów – realizacji uprawnień gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi.

   

 3. Dane zbierane przez Stronę, mogą zostać przekazane podmiotom trzecim w celu realizacji niniejszej umowy. Za podmioty takie uznaje się: firmy transportowe (kurierskie oraz Pocztę Polską), operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (np.: usługi księgowe, informatyczne), właściwym organom państwowym w sytuacjach określonych przepisami prawa itp. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

   

 4. Jeżeli osoba przekazująca dane wyrazi na to zgodę w odrębnym – fakultatywnym oświadczeniu, w/w dane mogą zostać przekazane partnerom handlowym Administratora w celu wykorzystania w działalności marketingowej.

   

 5. W trakcie składania Zamówienia, należy ponadto wskazać dane niezbędne do przeprowadzenia płatności według wybranego przez Kupującego sposobu. Zakres tych danych oraz sposób ich przetwarzania określają regulaminy podmiotów realizujących wybrany przez Kupującego sposób płatności.

   

§3 Cel zbierania danych

 1. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:
  • założenie i korzystanie z Konta użytkownika (imię i nazwisko oraz adres email);
  • składanie i realizacja Zamówień na Produkty za pośrednictwem Strony (dane teleadresowe, imię i nazwisko, dane o zamawianych Produktach);
  • ochrona interesów Administratora, np. na wypadek dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem ze Strony lub związanych ze sprzedażą prowadzoną za pośrednictwem Strony;
  • marketing (historia zakupów, dane automatycznie zbierane przy pomocy plików cookies i dotyczące Państwa aktywności na naszej Stronie internetowej; w przypadku wyrażenia zgody na wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – imię i nazwisko oraz adres email);
  • cele statystyczne i związane z zapewnieniem funkcjonalności Strony.

    

§4 Czas przetwarzania

 1. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez następujący okres:
  • przez czas wykonywania Umowy (w związku z prowadzeniem Konta użytkownika i realizacją poszczególnych Zamówień), do momentu przedawnienia wszelkich roszczeń z tym związanych;
  • przez czas prowadzenia działalności marketingowej Administratora – w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach marketingowych.

    

§5 Pliki cookies i logi

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu i przeznaczone są do korzystania z witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

   

 2. Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy witryny korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  • utrzymania Państwa sesji po opuszczeniu Strony, dzięki której nie muszą Państwo na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania Państwa profilu (np. preferowanych produktów) w celu wyświetlania dopasowanych materiałów reklamowych;
  • umożliwienia funkcjonowania niektórych funkcji np. zapamiętania danych użytkownika, treści uzupełnionych formularzy, Formularza zamówienia, Newslettera.

    

 3. Korzystanie ze Strony obwarowane jest wyrażeniem zgody na przechowywanie tych plików w systemie teleinformatycznym użytkownika.

   

 4. Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookies na Państwa urządzeniu poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce. Zablokowanie plików cookies może spowodować niemożliwość korzystania z pewnych funkcjonalności Strony. Instrukcje zablokowania lub usunięcia plików cookies znajdą Państwo poniżej:
 5. Pliki cookies są zamieszczane na Państwa urządzeniu przez Administratora i mogą być wykorzystywane przez niego oraz współpracujących z Administratorem dostawców usług.

   

 6. Informacje pozyskiwane przy użyciu plików cookies zapisywanych na Państwa urządzeniu mogą być wykorzystane do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki korzystacie Państwo ze Strony. W tym celu pliki cookies mogą zachować informację o ścieżce nawigacji lub czasie pozostawania na danej stronie.

   

 7. Niektóre informacje o korzystaniu przez Państwa z witryny mogą być zapisywane w warstwie serwerowej. Takie dane są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną, w tym celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

   

 8. Informacje zawarte w logach systemowych tworzonych na serwerach Sklepu mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Są one wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym także w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania, innego działania na jego szkodę lub naruszenia przepisów prawa.

   

§6 Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych:
  • ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania;
  • w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka zawarcia i realizacji umowy, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia dostarczonych nam danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym;
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody);
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
  • jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa, ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    

 2. Usunięcie danych osobowych z bazy danych Administratora następuje poprzez złożenie mu stosownego oświadczenia. Dla swej skuteczności musi ono zostać złożone w sposób umożliwiający weryfikację składającego, tj. np. poprzez powiązany adres e-mail. Konto zarejestrowanego w Sklepie użytkownika i powiązane z nim dane zostaną usunięte z bazy danych osobowych niezwłocznie po otrzymaniu i weryfikacji wiadomości.

   

§7 postanowienia końcowe

 1. Zawsze ilekroć przepisy prawa, niniejsza Polityka prywatności lub Regulamin nakładają obowiązek lub dają prawo kontaktu z Administratorem, można go uzyskać za pośrednictwem danych wskazanych we wstępie Regulaminu oraz na stronie internetowej Strony.

   

 2. Niniejszy dokument może być zmieniany z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności potrzebę dostosowania do zmian w prawie lub praktyce organów administracyjnych. O planowanych zmianach użytkownicy zostaną poinformowani mailem, z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W razie braku zgody na aktualizację Polityki prywatności użytkownicy mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu Strony (usunięcie Konta użytkownika).

   

 3. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do przetwarzania przez nas Państwa danych, uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected].

 

Modify® Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
ul. Odkryta 51B/4, 03-140 Warszawa
NIP: 5242817233; REGON: 366076525